Monthly Archives: Lipiec 2015

Samobójstwa wśród studentów są częstym zjawiskiem

Jedna z ostatnich analiz zgonów studentów uniwersytetu w Cambridge, obejmująca 103 przypadki, wykazała, że 41 było następstwami wypadków, 27 chorób i 37 samobójstwa. W r. 1951 liczbę samobójstw wśród studentów uniwersytetu oksfordzkie- go oceniano na jedenastokrotnie wyższą niż w podobnej grupie wieku wśród całej ludności. Oksford i Cambridge szczególnie usposabiają do samobójstwa. Sir Alan Rook ujawnił na podstawie dokonanego w r. 1959 opracowania, że dla 11 innych uniwersytetów wskaźniki te były wyraźnie niższe niż dla Oksfordu i Cambridge, chociaż te pozostałe uniwersytety wykazywały i tak dwukrotnie wyższe liczby niż przeciętne wskaźniki dla młodych ludzi. Cyfry dla University College w Londynie zajmują pozycję środkową pomiędzy wskaźnikami tych dwu starych a wszystkich innych młodszych uczelni w Anglii i Walii. Studentki odbierają sobie życie bardzo rzadko.

Czytaj dalej

Wady podniebienia i wargi

Wady te polegają na dziurach w ścianach pomiędzy komorami serca, nieprawidłowościach w obrębie wielkich naczyń krwionośnych lub na braku przemiany płodowego krążenia krwi w krążenie pozapłodowe, która to przemiana konieczna jest z chwilą, gdy zaopatrzenie krwi w tlen przestaje się odbywać za pośrednictwem pępowiny, a czynność tę przejmują płuca. Wrodzone wady serca pozostają nadal przyczyną wielu zgonów małych dzieci, pomimo dużych postępów chirurgii. Jedno z ostatnich zestawień za okres minionych czternastu lat donosi, że 37% dzieci z takimi wadami ginie w ciągu tygodnia, a 54%. w ciągu miesiąca po urodzeniu. Przyczyny wad serca są równie mało zrozumiałe, jak wad mózgu i rdzenia kręgowego, ale na pewno 2% z nich wywołana jest przez różyczkę (jak i dlaczego również nie jest pewne). Po pięciu latach utrzymuje się przy życiu lU dzieci rodzących się z wrodzonymi wadami serca, ale jeśli towarzyszą im również inne wady, to tylko 15%.

Czytaj dalej

Długość cyklu, obfitość i rodzaj krwawienia

Krwawienie miesięczne może trwać od 2 do 7 dni. Przeciętnie trwa 5 dni. Czasami menstruacja może się wydłużyć lub skrócić. Na przykład w jednym miesiącu będziesz krwawiła tylko 2 do 3 dni, a w następnym – 5 do 6. A równie dobrze może się okazać, że jesteś jedną z tych, których miesięczne krwawienie trwa zawsze dokładnie 5 dni.

Czytaj dalej

Timor mortis conturbat me

W maju 1966 r. ukazał się w piśmie Lancet artykuł redakcyjny pod tytułem Timor mortis conturbat me (niepokoi mnie strach przed śmiercią – przyp. tłum.) na temat obowiązków lekarza wobec umierającego pacjenta. „Przez większą część naszej historii pozytywne, odważne i rzeczowe podejście do śmierci i umierających było przynajmniej jako zasada powszechne, ale obecnie chyba je straciliśmy… Czy nie byłoby pożyteczne przekonanie samych siebie o potrzebie nowego spojrzenia na zgon i konających?” Reakcja prezydenta USA Lyndona Johnsona była odbiciem współczesnej niezdolności do właściwego spojrzenia na śmierć, kiedy do bardzo starego, ciężko chorego, umierającego i nieprzytomnego Sir Winstona Churchilla wysiał telegram ze słowami: „Cały świat modli się o pański szybki powrót do zdrowia”.

Czytaj dalej

Wzrost

Dziedziczenie wzrostu odróżnia się w dwojaki sposób od hemofilii, wargi Habsburgów, niebieskich oczu i albinizmu. Po pierwsze – jest poligeniczne, czyli zależy od większej ilości genów, a po drugie – ludzie nie dzielą się na wysokich i niskich, tak jak dzielą się na niebieskookich i ciemnookich lub na hemofilików i normalnych, zamiast tego stnieją wszystkie możliwe odmiany, od najwyższego do najniższego. Na obu krańcach jest ich niewiele, a pośrodku wybrzuszenie, w sumie daje to obraz tak zwanej krzywej normalnej. Ma ona w przybliżeniu kształt dzwonu, przy czym krawędź dzwonu jest spłaszczona, gdyż zawiera tylko bardzo niskich i bardzo wysokich, a czasza zawiera całą resztę, czyli 95% niezbyt wysokich i niezbyt niskich, o wzroście nieco większym lub nieco mniejszym niż przeciętny. Krzywa normalna ma podobny wygląd, gdy chodzi o rozmieszczenie inteligencji, zabarwienia, wagi czy każdej innej właściwości iizycznej: większość ludzi znajduje się w pobliżu przeciętnej, a tylko bardzo niewielu jest nadzwyczaj mądrych lub bardzo głupich, bardzo ciężkich lub bardzo lekkich. Na wzrost ma wpływ tak wielka ilość genów (chociaż wyraźnie różniących się od siebie), źe końcowy efekt jest mieszaniną ich oddziaływania, a „cząstkowe dziedziczenie” Mendla jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do wykazania.

Czytaj dalej

Obecnie bicie rekordów odbywa się bez przerwy

Lepsze metody treningu, a także dłuższe okresy treningu musiały również spowodować poprawę możliwości. Za przykład może posłużyć Ron Hill, lekkoatleta brytyjski, który w ciągu roku 1963 przebiegł w sumie 6 957 kilometrów. Prawie wszyscy najlepsi pływacy australijscy i amerykańscy rozpoczynali swój forsowny trening około 12. roku życia. Chociaż instruktorzy przedstawiają wiele teorii dotyczących przygotowania sportowca do uzyskania najlepszego wyniku w określonym dniu, znamy bardzo niewiele faktów tłumaczących zmiany fizjologiczne i anatomiczne zachodzące w czasie treningu. Czy kiedy mięsień się powiększa, włókna mięsne grubieją? Czy włośniczki rozmnażają się w czasie treningu mięśni? Czy zachodzą zmiany w kontroli nerwowej w czasie skurczu mięśniowego? Przyjmuje się, że ilość włośniczek się zwiększa, a włókna mięsne po prostu grubieją. Ale większość metod zaprawy sportowej jest empiryczna, oparta na doświadczeniu, a nie na badaniu fizjologii.

Czytaj dalej

Starość

Każde dziecko staje kiedyś przed niepokojącym faktem, że może umrzeć. Zdanie sobie z tego sprawy jest dręczące i trudne do przyjęcia, zanim się jeszcze nie dorosło, i dlatego podobna konfrontacja prowadzi często do mocnego postanowienia, że się będzie pierwszym wyjątkiem. Później, kiedy poprzez dzieciństwo i okres dojrzewania dochodzi się do dojrzałości i kiedy pojawią się pierwsze zmiany towarzyszące starzeniu się, postanowienie nieumierania przestaje być równie bezkompromisowe. W jakim wieku człowiek nie powinien jeszcze umierać? W wieku Piotrusia Pana? Jako wieczny student Czechowa? Czy też ze zmartwieniami i mądrością Jana Gaunta {„stary Gaunt i posępny w starości” umarł w pięćdziesiątym dziewiątym roku życia). Umierać zbyt starym, to na pewno za późno, król Lir znienawidziłby tego, „kto by go dłużej na torturach świata chciał zatrzymywać” Perspektywa życia wiecznego jest równie odpychająca jak śmierci, jeśli nie towarzyszy mu wiele innych korzyści: przychodzi tu na myśl Titonos , który zażądał i otrzymał nieśmiertelność, ale lekkomyślnie zapomniał zażądać wiecznej młodości.

Czytaj dalej

Najważniejsze wady rozwojowe – kontynuacja

Trzecim nieco rzadziej występującym zniekształceniem jest hydrocefalia, czyli wodogłowie, towarzyszące często rozszczepowi kręgosłupa, a polegające na obecności nadmiernej ilości płynu w obrębie jamy czaszkowej. Rzucającym się w oczy objawem jest nienormalnie wielka głowa, co widać albo zaraz po urodzeniu, albo w ciągu paru pierwszych mie- sięcy życia. Jeśli towarzyszą mu inne wady układu nerwowego, to prawie zawsze prowadzi do zgonu.

Czytaj dalej

Tampony

Innym sposobem absorbowania krwi menstruacyjnej jest tampon. Kobiety używały ich od zarania dziejów. Robiły wałeczki z trawy lub materiału i wkładały do pochwy. Obecnie istnieją tampony bawełniane, zaopatrzone w przyczepiony na końcu sznureczek, pomagający łatwo je usunąć. Większość tamponów zaopatrzona jest w aplikator, ułatwiający wprowadzanie ich do pochwy.

Czytaj dalej

Opanowanie iniekcji wśród społeczeństwa

Poprawa była przede wszystkim następstwem opanowania iniekcji wśród społeczeństwa. Duże zmiany widoczne są nawet w ostatnich czasach, w r. 1925 w Anglii i Walii zanotowano 2 774 zgonów na błonicę, 988 na płonicę, 5 337 na odrę, 6 058 na krztusiec, a liczby dła r. 1961 wynoszą odpowiednio 8, 3, 27, 152, czyli 1,25% przypadków z r. 1925. Niektóre choroby i cierpienia wieku dziecięcego okazały się bardzo uparte, i tak zapalenie płuc i oskrzeli wykazują znaczny spadek pomiędzy r. 1930 a 1940, lecz od tego czasu utrzymują się na stałym poziomie, podczas gdy zgony z powodu wad wrodzonych występują z jednakową częstością od r. 1930 i dlatego stale wzrasta ich proporcjonalny udział w przyczynach śmierci dzieci. Zgony z powodu urazów porodowych, asfiksji ‘ i wcześniactwa spadły w okolicach roku 1940, ale dotąd nie wykazują większych wahań. Od r. 1930 nieznacznie spadła liczba zgonów z powodu wypadków, gdyż zwiększająca się liczba wypadków jest niwelowana przez stopniowe postępy chirurgii i opieki szpitalnej. Od r. 1930 widać również powolny wzrost przypadków nowotworów złośliwych u dzieci (chociaż od razu nasuwa się podejrzenie, że jest on w dużym stopniu zależny od bardziej precyzyjnej diagnostyki). Kolejność różnych zmian według częstości powodowania śmierci dziecka przedstawia się następująco: uraz porodowy (łącznie z asfik- sją i wcześniactwem), zakażenie, wady wrodzone, wypadki, nowotwory złośliwe i dopiero później różne inne, stosunkowo mniej groźne, niebezpieczeństwa. Biorąc to wszystko pod uwagę pierwsza część życia pozostaje najbardziej niebezpieczna, aż do osiągnięcia przez człowieka wieku średniego.

Czytaj dalej